โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์

สำนักงนเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาชยภูมิ เขต 1