โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์

>> รัฐธรรมนูญ/พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฏีกา

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25602. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.25624. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.25455. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม6. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.25627. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.25468. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม9. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.256210. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.255111. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255612. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.254613. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254014. พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติม15. พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256216. พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.255117. พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253918. พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255819. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256020. พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.256221. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254622. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

>> ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 25602. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

>> ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 25622. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

>> กฎ ก.ค.ศ.

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

>> หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และวิธีการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2561


O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.pdf