โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

o16-1สรุปรายงาน.pdf

รายงานสำรวจความพึงพอใจการบริหรงาน

โรงเรียนหนองเบ็นเจรญวิทย์

ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 2565 )

o16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริกา.pdf

แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียนหนองเบ็นเจริญงิทย์