ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์

โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ เดิมชื่อโรงเรียนบ้านโนนสะอาดสามัคคี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2514 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนด้วยเงินอุดหนุนจากส่วนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยชาวบ้านโนนสะอาด หมู่ ที่ 6 (บ้านหนองเบ็น)และชาวบ้านหนองนกออก หมู่ที่ 5 ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จัดหาอุปกรณ์ ต่างๆรวมทั้งที่ดิน จำนวน 8 ไร่ 2 งาน เริ่มทำการสอนตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2514 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ทางราชการแต่งตั้งให้นายเจริญ เรืองสุข รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ปลายปี 2515 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนเตี้ย 4 ห้องเรียน สร้างแล้วเสร็จและใช้ทำการสอนในปี 2516

ปีการศึกษา 2520 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นการจัดการศึกษา ภาคบังคับจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่/อาณาเขตของโรงเรียน

ที่ดินของโรงเรียนเดิมได้รับมาจากการบริจาคของชาวบ้านเป็นจำนวนเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน ซึ่งปัจจุบันได้ขอบริจาคและซื้อเพิ่มเติมเป็นเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา ปรากฏตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เลขที่ ชย 1278 ระวางที่ 5341 แผ่นที่ 105 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งอนุญาตให้โรงเรียนเป็นผู้ทำประโยชน์ทางการศึกษา

อาณาเขตของโรงเรียน

ด้านทิศเหนือ จดที่ดินนายสุข สิงห์ทา ยาว 4 เส้น 14 วา

ด้านทิศตะวันออก จดที่ดินนายสุข สิงห์ทา ยาว 2 เส้น 3 วา

ด้านทิศใต้ จดถนน คสล. บ้านหนองนกออก ยาว 4 เส้น 14 วา

ด้านทิศตะวันตก จดที่ดินนายจันทร์ มาบ้านโซ้ง ยาว 2 เส้น 6 วา

ข้อมูลด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 )

ข้อมูลด้านจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ช่องทางติดต่อโรงเรียน 1. เลขที่ 229 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210

2.URL= http://nbj.chaiyaphum1.go.th/

3.E-mail= mail to: nongbenschool@hotmail.com nongbenschool@gmail.com

คติธรรมประจำโรงเรียน "นยํ นยติ เมธาวี " แปลว่า " ผู้มีปัญญาย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ"

สีประจำโรงเรียน "ฟ้า-ขาว"

เขตบริการของโรงเรียน 1. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210

2.บ้านโนนนิคม หมู่ที่ 19 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210

ข้อมูลประกอบด้านอื่นๆ

1.อยู่ในเขตพื้นที่ของ เทศบาลตำบลหลวงศิริ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

2. -ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวง หมายเลข 2159

-ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เป็นระยะทาง 55 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงชนบท หนองบัวแดง-บ้านโหล่น

3. ลักษณะเด่นของชุมชน เขตบริการของโรงเรียน

- เป็นสังคมชนบทที่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก และมีลัทธิพราหมณ์เกี่ยวข้องเป็นบางกิจกรรม

- เป็นชุมชนในสังคมแบบเกษตรกรรม มีจารีตประเพณีเหมือนท้องถิ่นอีสานทั่วไป

- ด้านเศรษฐกิจ รายได้ต่อครอบครัวค่อนข้างต่ำ (เฉลี่ย 22,000 บาท/ครอบครัว/ปี)