โครงการปลูกไม้ผลยืนต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

วันที่โพสต์: 25 เม.ย. 2014, 6:55:35

โครงการปลูกไม้ผลยืนต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ดำเนินโครงการปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องใน

โอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา โครงการนี้ดำเนินการตลอดเดือนสิงหา

คม 2557