ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

 

 
นายเกรียงศักดิ์ ถือชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์
 
 
 

                            นายสุเวช ผาจันทร์                 นายเทอดทูล เกตุพงษ์           นางสาววาสนา พิมพรัตน์            นายอุดม บุตรเรียง
                         ครู/ชำนาญการพิเศษ                  ครู/ชำนาญการพิเศษ               ครู/ชำนาญการพิเศษ             ครู/ชำนาญการพิเศษ

 

                                              นายสมพงษ์ คนขยัน นายสนอง ปัญญาศิลป์ นายอนุพงษ์ แก้วกระจ่าง นางนันทนา วงษ์ดินดำ
                                              ครู/ชำนาญการพิเศษ  ครู/ชำนาญการพิเศษ      ครูผู้ช่วย          ครู/ชำนาญการพิเศษ
 

 
 
                                                                                        

 ผู้ดูแลระบบ นายอุดม บุตรเรียง หัวหน้างานบริหารทั่วไป โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์


 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์