ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์

        โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ เดิมชื่อโรงเรียนบ้านโนนสะอาดสามัคคี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26  เดือน  เมษายน  พุทธศักราช  2514    โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนด้วยเงินอุดหนุนจากส่วนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยชาวบ้านโนนสะอาด หมู่ ที่ 6 (บ้านหนองเบ็น)และชาวบ้านหนองนกออก หมู่ที่ 5 ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จัดหาอุปกรณ์  ต่างๆรวมทั้งที่ดิน จำนวน  8  ไร่  2  งาน  เริ่มทำการสอนตั้งแต่วันที่  4  พฤษภาคม  2514  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  ทางราชการแต่งตั้งให้นายเจริญ  เรืองสุข รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

    ปลายปี 2515  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ  .1 . ใต้ถุนเตี้ย  4  ห้องเรียน  สร้างแล้วเสร็จและใช้ทำการสอนในปี  2516

   ปีการศึกษา 2520  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งเป็นการจัดการศึกษา ภาคบังคับจนถึงปัจจุบัน

 

พื้นที่/อาณาเขตของโรงเรียน

              ที่ดินของโรงเรียนเดิมได้รับมาจากการบริจาคของชาวบ้านเป็นจำนวนเนื้อที่  8 ไร่  2 งาน  ซึ่งปัจจุบันได้ขอบริจาคและซื้อเพิ่มเติมเป็นเนื้อที่   9 ไร่   1  งาน    53   ตารางวา ปรากฏตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)  เลขที่  ชย  1278   ระวางที่   5341  แผ่นที่  105   ให้ไว้    วันที่    23   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2542  ซึ่งอนุญาตให้โรงเรียนเป็นผู้ทำประโยชน์ทางการศึกษา

            อาณาเขตของโรงเรียน

                   ด้านทิศเหนือ          จดที่ดินนายสุข  สิงห์ทา              ยาว      4  เส้น  14   วา

                   ด้านทิศตะวันออก   จดที่ดินนายสุข  สิงห์ทา              ยาว      2  เส้น    3   วา

                   ด้านทิศใต้              จดถนน คสล. บ้านหนองนกออก ยาว      4  เส้น  14  วา

                   ด้านทิศตะวันตก     จดที่ดินนายจันทร์  มาบ้านโซ้ง    ยาว      2  เส้น    6   วา

    ข้อมูลด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ  (ข้อมูล ณ วันที่   30 มิถุนายน  2559 )

ที่

อาคาร สิ่งปลูกสร้าง รหัส

สร้างปี พ.ศ.

ราคาในปีก่อสร้าง

หมายเหตุ

1

  ป.1 ฉ.ใต้ถุนเตี้ย

2515

136,000

-

2

  บ้านพักครู (กรมสามัญ)

2519

40,000

-

3

  ป.1 ฉ.ใต้ถุนสูง

2520

168,000

-

4

  บ้านพักครู (กรมสามัญ)

2521

70,000

-

5

  โรงฝึกงาน

2522

100,000

-

6

  ส้วม สปช.601

2528

20,000

-

7

  ส้วม สปช.602

2530

40,000

-

8

  รั้วคอนกรีตกึ่งเหล็ก

2540

110,000

งบผ้าป่าการศึกษา

9

อาคารสำนักงานครู

2548

559,024

งบผ้าป่าการศึกษา

10

อาคาร สพฐ.4

2553

350,000

-

 

ข้อมูลด้านจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559  ณ วันที่  1 กรกฎาคม 2559
 ชั้น    
ชาย 
หญิง     
 รวม
 ครูประจำชั้น
 อนุบาล 1
 6
 13
 19
 นางนันทนา วงษ์ดินดำ
 อนุบาล 2
 9
5
 14
 นางนันทนา วงษ์ดินดำ
 ประถมศึกษาปีที่ 1
 8
3
 11
 นางสาววาสนา พิมพรัตน์
 ประถมศึกษาปีที่ 2
 9
5
 14
 นายสมพงษ์ คนขยัน
 ประถมศึกษาปีที่ 3
6
4
10
 นายสุเวช ผาจันทร์
 ประถมศึกษาปีที่ 4
 8
 8
 16
 นายอนุพงษ์ แก้วกระจ่าง
 ประถมศึกษาปีที่ 5
 13
 6
19
 นายสนอง ปัญญาศิลป์
 ประถมศึกษาปีที่ 6
 1
 3
4
 นายสุรเดช ม่วงนิกร
 รวม
 60
 47
       107  
 

 

                            
ช่องทางติดต่อโรงเรียน          1. เลขที่ 229 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6  ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
                                            2.URL=      http://nbj.chaiyaphum1.go.th/
                                             3.E-mail= mail to: nongbenschool@hotmail.com          nongbenschool@gmail.com
 
คติธรรมประจำโรงเรียน  "นยํ นยติ เมธาวี " แปลว่า " ผู้มีปัญญาย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ"
                            
สีประจำโรงเรียน    "ฟ้า-ขาว"
 
เขตบริการของโรงเรียน         1. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6  ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
                                            2.บ้านโนนนิคม   หมู่ที่ 19 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
 
ข้อมูลประกอบด้านอื่นๆ
                                            1.อยู่ในเขตพื้นที่ของ เทศบาลตำบลหลวงศิริ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
                                            2. -ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร  ตามเส้นทางหลวง หมายเลข 2159
                                                -ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ      เป็นระยะทาง 55 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงชนบท หนองบัวแดง-บ้านโหล่น
                                            3. ลักษณะเด่นของชุมชน เขตบริการของโรงเรียน
                                                - เป็นสังคมชนบทที่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก   และมีลัทธิพราหมณ์เกี่ยวข้องเป็นบางกิจกรรม
                                                - เป็นชุมชนในสังคมแบบเกษตรกรรม มีจารีตประเพณีเหมือนท้องถิ่นอีสานทั่วไป
                                                - ด้านเศรษฐกิจ  รายได้ต่อครอบครัวค่อนข้างต่ำ (เฉลี่ย 22,000 บาท/ครอบครัว/ปี)